Περιήγηση: Παραλλαγή Όμικρον

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: «Δεν υπάρχει λόγος» να αμφιβάλουμε ότι τα εμβόλια προστατεύουν από την Όμικρον

Δεν υπάρ­χει «κανέ­νας λόγος να αμφι­βά­λου­με ότι τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια προ­στα­τεύ­ουν» τους ασθε­νείς που έχουν προ­σβλη­θεί από την παραλ­λα­γή Όμικρον…