Περιήγηση: Παραλογοτεχνία

Λογοτεχνία
Η Παραλογοτεχνία στα ΜΜΕ

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Κεί­με­να αμφι­βό­λου ποιό­τη­τος, ευτε­λούς αξί­ας και χαμη­λού επι­πέ­δου, προ­ϊ­ό­ντα μιας ακμά­ζου­σας παρα­λο­γο­τε­χνί­ας εισβά­λουν στα σπί­τια μας απ’…