Περιήγηση: Παραπληροφόρηση

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…

Προτεινόμενο
Εμβόλια: Ένας ασταμάτητος ποταμός τοξικής παραπληροφόρησης

Παγκό­σμιο φαι­νό­με­νο, η παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση κατά των εμβο­λί­ων στο Ιντερ­νετ τρο­φο­δο­τεί την καχυ­πο­ψία των πολι­τών, επη­ρε­ά­ζο­ντας τις εμβο­λια­στι­κές εκστρα­τεί­ες. Ο κύριος…