Περιήγηση: Παρασημοφόρηση

Κοινωνία
Ερωτήματα για την ακύρωση παρασημοφόρησης διασώστη — Οφείλονται απαντήσεις — Ο ρόλος του Μπογδάνου

Ερω­τή­μα­τα προ­κύ­πτουν από την ακύ­ρω­ση παρα­ση­μο­φό­ρη­σης δια­σώ­στη  από την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας, με αφορ­μή την 47η επέ­τειο από την αποκατάσταση…