Περιήγηση: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής «Μύθοι δημιουρ­γί­ας της Κίνας στο Ίδρυ­μα «Μ. Κακο­γιάν­νης» Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής «Μύθοι δημιουρ­γί­ας της Κίνας» διορ­γα­νώ­νουν το Επι­με­λη­τή­ριο Εικαστικών…