Περιήγηση: Παρασκευή

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Παρασκευές — Ολα όσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Επι­μέ­λεια – Έρευ­να Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Η αγία Παρα­σκευή ανή­κει στον κύκλο των προ­στα­τών αγί­ων. Στην προ­ε­πι­στη­μο­νι­κή επο­χή ο άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να…