Περιήγηση: Παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής

Επικαιρότητα
“Κατά σύστημα μεροληπτική συμπεριφορά της αστυνομίας υπέρ των ναζιστών” 

“Κατά σύστη­μα μερο­λη­πτι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Αστυ­νο­μί­ας υπέρ των ναζι­στών” καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Παρα­τη­ρη­τή­ριο για την παρα­κο­λού­θη­ση της δίκης…