Περιήγηση: Παύλος Μουρουζίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μερικές σκέψεις για το βιβλίο του Παύλου Μουρουζίδη «ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ. Η ναυμαχία της Σφηκιάς» (Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Οι παρα­κά­τω σκέ­ψεις δεν φιλο­δο­ξούν να απο­τε­λέ­σουν ολο­κλη­ρω­μέ­νη βιβλιο­κρι­τι­κή. Άλλω­στε δεν κατέ­χω τέτοια «ειδι­κό­τη­τα». Είναι σκέ­ψεις ενός…