Περιήγηση: ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις παραχάραξης της Ιστορίας για το Τείχος του Βερολίνου!

«Τριά­ντα χρό­νια μετά η προ­σπά­θεια παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας και σπί­λω­σης του σοσια­λι­σμού κλι­μα­κώ­νε­ται», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το γρα­φείο Τύπου…