Περιήγηση: ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Εκδηλώσεις
ΜΠΛΟΚΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ: Τίμησαν τους αγωνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί και τους συνεργάτες τους _ΦΩΤΟ

Τα εκα­το­ντά­δες θύμα­τα του ηρω­ι­κού Μπλό­κου της Κοκ­κι­νιάς που εκτε­λέ­στη­καν από τους ναζί κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους στις…

Πολιτική
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και Οργανώσεις Νίκαιας-Ρέντη του ΚΚΕ: Από αύριο οι εκδηλώσεις για το Μπλόκο της Κοκκινιάς

Εκδη­λώ­σεις τιμής και μνή­μης για τους εκτε­λε­σθέ­ντες στο Μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς το 1944 από τους ναζί κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους διοργανώνουν…

Επικαιρότητα
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΑΜικής ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΔΣΕ: Δεν επιτρέπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να καπηλεύεται τους αγώνες μας και των οικογενειών μας

«Οι αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, οι πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες, οι από­γο­νοι, δεν ξεχνού­με ούτε την καπη­λεία των αγώνων…

Πολιτική
ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ: Καμιά εμπιστοσύνη στις ανέξοδες υποσχέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων της Κατοχής

«Καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις της κας Κων­στα­ντο­πού­λου για τη διεκ­δί­κη­ση των γερ­μα­νι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων — πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων της Κατο­χής», σημειώνει…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη τον παραχαράκτη της ιστορίας της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Μαραντζίδη

Τον ΣΥΡΙΖΑ, που επι­λέ­γει για συνερ­γά­τη του τον παρα­χα­ρά­κτη της Ιστο­ρί­ας της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, Μαραν­τζί­δη, καταγ­γέλ­λει το…

Επικαιρότητα
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το πρόγραμμα «Θυμόμαστε και μνημονεύουμε στην Κρήτη — Οι γερμανοελληνικές σχέσεις στον 20ο και 21ο αιώνα»

Μια ακό­μα «κατά­πτυ­στη επι­δί­ω­ξη δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας της λαϊ­κής αντί­στα­σης και της απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης, πρω­ταρ­χι­κά του κρη­τι­κού αλλά και ολόκληρου…