Περιήγηση: ΠΕΑΦΕ

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση της ΠΕΑΦΕ

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον Βασί­λη Ρώτα διορ­γα­νώ­νει η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών και Φίλων της ΕΠΟΝ  (ΠΕΑΦΕ ), την Τετάρ­τη 28 Φλε­βά­ρη, στις…