Περιήγηση: Περιβάλλον

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ανάπτυξη με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών

«Έγκαι­ρα και πρό­σφα­τα, με τις θέσεις για το 21ο συνέ­δριό του, το ΚΚΕ έχει ανα­δεί­ξει τον πραγ­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του περιβόητου,…

Επικαιρότητα
Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις για τα γυρίσματα του GNTM στην Ελαφόνησο

Καταγ­γε­λία προς τον εισαγ­γε­λέα και τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες κατέ­θε­σαν 17 περι­βαλ­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις με αφορ­μή τηλε­ο­πτι­κά γυρί­σμα­τα της εκπο­μπής “Greece’s Next…

Επικαιρότητα
Εκδόσεις για τους πραγματικούς εχθρούς και τους κάλπικους φίλους του περιβάλλοντος

Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν φου­ντώ­σει η δημό­σια συζή­τη­ση και η δια­πά­λη γύρω απ’ τα προ­βλή­μα­τα του περι­βάλ­λο­ντος. Πλή­θος ανα­λύ­σε­ων και…

Επικαιρότητα
Περιβάλλον — Διαχείριση Απόβλητων: ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια όψη του ίδιου νομίσματος

Τα αστι­κά κόμ­μα­τα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ προη­γου­μέ­νως), που ως κυβερ­νή­σεις άνοι­ξαν συστη­μα­τι­κά το δρό­μο στις κατα­στρο­φι­κές για το περιβάλλον…