Περιήγηση: Περικλής Παυλίδης

Κοινωνία
Περικλής Παυλίδης: Αν ο εθνικισμός δηλητηριάσει τη νεολαία η ανθρωπότητα δεν θα έχει μέλλον

Με αφορ­μή την προ­σπά­θεια φασι­στι­κών κύκλων να χύσουν εθνι­κι­στι­κό δηλη­τή­ριο στα σχο­λεία, μιλή­σα­με με τον Περι­κλή Παυ­λί­δη, Επί­κου­ρο καθη­γη­τή του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης στο…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Με την Οκτωβριανή Επανάσταση και το σοβιετικό καθεστώς η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχθου απέκτησε αισιόδοξη προοπτική»

Παρου­σιά­στη­κε με επι­τυ­χία το βιβλίο «Ιστο­ρία και κομ­μου­νι­σμός» του Περι­κλή Παυ­λί­δη στη Βέροια Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου και σε κλίμα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοκριτική του Περικλή Παυλίδη για το βιβλίο «Τα χρόνια ανάμεσα»  (του Βασίλη Τσιράκη)

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Προ­τού παρου­σιά­σω ορι­σμέ­νες σκέ­ψεις ανα­φο­ρι­κά με το ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Βασί­λη  Τσι­ρά­κη, Τα χρό­νια ανάμεσα,…