Περιήγηση: Περικοπές συντάξεων

Κοινωνία
Το ΚΚΕ για τις ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Μόνη λύση ο αγώνας για να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Μόνη λύση είναι ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, για να καταρ­γη­θούν οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι, να απο­κρού­σου­με τη νέα επίθεση…

Κοινωνία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές περικοπές του νόμο Κατρούγκαλου — Τι λέει η κυβέρνηση — Η θέση των συνταξιούχων

Το Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές που είχαν επι­βλη­θεί σε 260.000 επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις με το νόμο Κατρού­γκα­λου και μάλιστα…