Περιήγηση: Περιοριστικά μέτρα

Διεθνή
Συγκρούσεις και επεισόδια σε ευρωπαϊκές χώρες για τα μέτρα σε βάρος των ανεμβολίαστων

Καθώς η παν­δη­μία καλ­πά­ζει σε όλη την Ευρώ­πη οι κυβερ­νή­σεις σφίγ­γουν ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο τον κλοιό στους ανεμ­βο­λί­α­στους με συνε­χή περιοριστικά…

Κοινωνία
Εστίαση: Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου — Μεγάλη μείωση τζίρου

Πανελ­λα­δι­κό κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των την Τρί­τη 16 Νοεμ­βρί­ου 2021 απο­φά­σι­σε η Ένω­ση Εστια­το­ρί­ων και Συνα­φών Αττι­κής. Όπως σημειώ­νε­ται σε ανακοίνωση:…

Κοινωνία
Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη Μύκονο λόγω τοπικής έξαρσης της επιδημίας

Πρό­σθε­τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα απο­φα­σί­στη­καν για τη Μύκο­νο λόγω της ανη­συ­χη­τι­κής τοπι­κής έξαρ­σης της επι­δη­μί­ας κατά τα τελευ­ταία 24ωρα, με πολλαπλές…

Κοινωνία
Περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε χώρους δια­σκέ­δα­σης λόγω αύξη­σης των κρου­σμά­των, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά…

Επικαιρότητα
Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Επα­νεκ­κί­νη­ση και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για…

Επικαιρότητα
Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος…

Επικαιρότητα
Άρση μέτρων: Το απόγευμα ανακοινώσεις από Κικίλια – Χαρδαλιά για μουσική και ωράριο κυκλοφορίας

Περε­ταί­ρω χαλά­ρω­ση των μέτρων ειση­γού­νται οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι, οι οποί­οι συνε­δριά­ζουν σήμε­ρα εκτά­κτως για το χρο­νο­διά­γραμ­μα άρσης των μέτρων που έχουν απομείνει…