Περιήγηση: Περιστέρι

Επικαιρότητα
Περιστέρι: Οι συνομιλίες στο διαδίκτυο οδήγησαν στον εντοπισμό της 15χρονης — Τρεις συλλήψεις

Οι συνο­μι­λί­ες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, της 15χρονης Φωτει­νής από το Περι­στέ­ρι, που είχε εξα­φα­νι­στεί πριν από τέσ­σε­ρις μέρες, αποτέλεσαν…

Κοινωνία
Ταλαιπωρία πολιτών στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου με ευθύνη των αρχών

Με μεγά­λες ουρές και  καθυ­στέ­ρη­ση της πλέ­ον της μίςς ώρας στη δια­δι­κα­σία του εμβο­λια­σμού στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο Περι­στε­ρί­ου εξαι­τί­ας προ­βλη­μά­των στο…

Ατέχνως
Ζωσμένο με αστυνομικούς το κέντρο του Περιστερίου — Την αποχώρηση των δυνάμεων καταστολής απαιτεί το ΚΚΕ

Σε αστυ­νο­μι­κό κλοιό βρί­σκε­ται το κέντρο του Περι­στε­ρί­ου από το από­γευ­μα, στο όνο­μα τάχα της απο­τρο­πής των «κορο­νο-πάρ­τι» που τις…

Κοινωνία
Σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των μέτρων προστασίας ασθενών και εργαζομένων στις ιδιωτικές δομές Υγείας

Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τους ελέγ­χους τήρη­σης των μέτρων ασφα­λούς λει­τουρ­γί­ας και προ­στα­σί­ας εργα­ζο­μέ­νων και ασθε­νών σε ιδιω­τι­κές δομές Υγεί­ας της…

Επικαιρότητα
Εισαγγελική έρευνα για την ιδιωτική κλινική που «χτύπησε» ο κορονοϊός στο Περιστέρι

Εντο­λή για την διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης έδω­σε ο προϊ­στά­με­νος της εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών, Βαγ­γέ­λης Ιωαν­νί­δης, για την υπό­θε­ση των κρουσμάτων…