Περιήγηση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επικαιρότητα
ΛΑ.ΣΥ. Βόρειου Αιγαίου: Παρέμβαση για την διακοπή επιδόματος επισιτιστικής & βασικής υλικής βοηθείας σε πολίτες των νησιών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχιας

Προς : Περι­φέ­ρεια  Βορεί­ου Αιγαί­ου Περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου  κ.  Κ. Μου­τζού­ρη Κοι­νο­ποί­η­ση Πρό­ε­δρο Π.Σ  & Επι­κε­φα­λής παρα­τά­ξε­ων Ερώ­τη­ση Λαϊ­κής Συσπείρωσης…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου … «τα λουριά σφίγγουν»

Προς: Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Δημ.Υγείας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη Β. Αιγαί­ου Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Β.Αιγαίου Θέμα:   « Ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις για την αντιμετώπιση…

Επικαιρότητα
Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου: Καμιά νέα δομή στα νησιά! — Απεγκλωβισμός τώρα των προσφύγων-μεταναστών!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟ 26/02/21 Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Βορεί­ου Αιγαί­ου απευ­θύ­νει θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στους νησιώ­τες μας και…

Επικαιρότητα
ΚΟ Αιγαίου του ΚΚΕ: Καταγγέλλει τα παζάρια για το Προσφυγικό πίσω από κλειστές πόρτες

Διπλός εγκλω­βι­σμός και κατα­στο­λή το απο­τέ­λε­σμα των μέτρων της κυβέρ­νη­σης Ο υπουρ­γός απέ­κλει­σε από τη συνά­ντη­ση εκπρο­σώ­πους συν­δυα­σμών της Περιφέρειας…

Επικαιρότητα
ΛΕΣΒΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ: Συγκεντρώσεις ενάντια στην πολιτική του εγκλωβισμού και της καταστολής προσφύγων και μεταναστών

Συγκε­ντρώ­σεις με κύρια αιτή­μα­τα τον απε­γκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τα νησιά και τη χώρα μας, το κλεί­σι­μο των hot…