Περιήγηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι πανηγυρισμοί για την έγκριση του προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» αφορούν το κεφάλαιο και όχι τον λαό

Με αφορ­μή την έγκρι­ση του Προ­γράμ­μα­τος «Κεντρι­κή Μακε­δο­νία» από την ΕΕ και την 1η συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Παρα­κο­λού­θη­σης του ΕΣΠΑ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη κατάσταση στην πυροπροστασία της Θεσσαλονίκης

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, σχε­τι­κά με την, όπως αναφέρει,…

Ανακοινώσεις
Κεντρική Μακεδονία: Πιστή στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική η διοίκηση Τζιτζικώστα

H «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας για τον ετή­σιο απο­λο­γι­σμό της περι­φε­ρεια­κής αρχής. «Οι εκλεγ­μέ­νοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι με τη “Λαϊ­κή Συσπείρωση”…

Επικαιρότητα
Παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης: Η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κ. Μακεδονίας για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Από κοι­νού με τους περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους της Χρυ­σής Αυγής, η Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας συζή­τη­σε και συνα­πο­φά­σι­σε για το…

Ανακοινώσεις
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η διοίκηση Τζιτζικώστα προσκάλεσε τους χρυσαυγίτες σε δημόσια συνεδρίαση!

Την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας στους τρεις χρυ­σαυ­γί­τες συμ­βού­λους που είχαν εκλε­χθεί με την «Ελλη­νι­κή Αυγή», δίνοντας…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας: Ζητά την αποπομπή της παράταξης της Χρυσής Αυγής από το Συμβούλιο

Την αντί­θε­σή του στη συνέ­χι­ση της συμ­με­το­χής της παρά­τα­ξης της Χρυ­σής Αυγής, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία» και όσων εκλέχθηκαν…

Ανακοινώσεις
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Επιχείρηση φίμωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Μία ώρα πριν ξεκι­νή­σει η συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (σήμε­ρα στις 12.00), με θέμα τη συζή­τη­ση για τον…

Ανακοινώσεις
Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας: Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Συρία αλλά… ούτε κουβέντα για ΗΠΑ-ΝΑΤΟ!

Η συμπό­ρευ­ση των εκπρο­σώ­πων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής και των Οικο­λό­γων, στη συγκά­λυ­ψη των…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

«Όταν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δε βολεύ­ει κάποιους… τόσο το χει­ρό­τε­ρο για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», ανα­φέ­ρει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα για…