Περιήγηση: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Επικαιρότητα
ΛΑ.ΣΥ. Βόρειου Αιγαίου: Παρέμβαση για την διακοπή επιδόματος επισιτιστικής & βασικής υλικής βοηθείας σε πολίτες των νησιών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχιας

Προς : Περι­φέ­ρεια  Βορεί­ου Αιγαί­ου Περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου  κ.  Κ. Μου­τζού­ρη Κοι­νο­ποί­η­ση Πρό­ε­δρο Π.Σ  & Επι­κε­φα­λής παρα­τά­ξε­ων Ερώ­τη­ση Λαϊ­κής Συσπείρωσης…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου … «τα λουριά σφίγγουν»

Προς: Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Δημ.Υγείας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη Β. Αιγαί­ου Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Β.Αιγαίου Θέμα:   « Ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις για την αντιμετώπιση…

Επικαιρότητα
Δηλώσεις που καλλιεργούν το ρατσισμό από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις που καλ­λιερ­γούν το ρατσι­σμό και «χαϊ­δεύ­ουν» τα αυτιά των κάθε λογής φασι­στοει­δών έκα­νε ο περι­φε­ρειάρ­χης Βορεί­ου Αιγαί­ου. Συγκεκριμένα,…