Περιήγηση: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου … «τα λουριά σφίγγουν»

Προς: Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Δημ.Υγείας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη Β. Αιγαί­ου Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Β.Αιγαίου Θέμα:   « Ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις για την αντιμετώπιση…

Επικαιρότητα
Δηλώσεις που καλλιεργούν το ρατσισμό από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις που καλ­λιερ­γούν το ρατσι­σμό και «χαϊ­δεύ­ουν» τα αυτιά των κάθε λογής φασι­στοει­δών έκα­νε ο περι­φε­ρειάρ­χης Βορεί­ου Αιγαί­ου. Συγκεκριμένα,…