Περιήγηση: Περιφερειακές εκλογές 2019

Ατέχνως
Σ. Αβραμόπουλος: «Οι τέσσερις περιφερειακοί σύμβουλοι, θα έχουν τη δική τους συμβολή στην ανάδειξη των προβλημάτων»

«Οι τέσ­σε­ρις περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, εκλεγ­μέ­νοι με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” θα έχουν τη δική τους συμ­βο­λή στην ανά­δει­ξη των προ­βλη­μά­των, στη…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, του Α’ γύρου τοπικών εκλογών και τη μάχη του Β’ γύρου και τις βουλευτικές εκλογές

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ για το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών, του Α’ γύρου των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών εκλογών…

Επικαιρότητα
Τα ποσοστά των υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στις 13 Περιφέρειες

Με ποσο­στό ενσω­μά­τω­σης 88,33% το ποσο­στό των υπο­ψη­φί­ων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στις 13 Περι­φέ­ρειες δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής: Περι­φέ­ρεια  Αττι­κής Γιάν­νης Πρωτούλης…