Περιήγηση: Περιφερειακές εκλογές

Ατέχνως
Σημαντική άνοδος για την «Λαϊκή Συσπείρωση» και στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Σημα­ντι­κή άνο­δο κατέ­γρα­ψαν οι συν­δυα­σμοί της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στις χθε­σι­νές Περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές σε σχέ­ση με τις κάλ­πες του 2019, αποδεικνύοντας…

Επικαιρότητα
Πότε θα έχουμε ασφαλή εκτίμηση για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα — LIVE τα αποτελέσματα Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών

Στις 19:00 κλεί­νουν οι κάλ­πες και αμέ­σως θα αρχί­σουν να φτά­νουν τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα πιο μικρά εκλο­γι­κά τμήματα…

Επικαιρότητα
Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναργύρων…

Επικαιρότητα
? Γ. Πρωτούλης: Όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρους αγω­νι­στές της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο και για­τί όχι και πρώ­τη δύνα­μη, τόνι­σε ο Γιάν­νης Πρωτούλης…