Περιήγηση: Περιφερειακές εκλογές

Επικαιρότητα
Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναργύρων…

Επικαιρότητα
? Γ. Πρωτούλης: Όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρους αγω­νι­στές της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο και για­τί όχι και πρώ­τη δύνα­μη, τόνι­σε ο Γιάν­νης Πρωτούλης…

Ανακοινώσεις
Δήλωση του Τ. Τσιαπλέ για τον πολυχώρο επιχειρηματικότητας στη Λάρισα

Σε δήλω­σή του ο Τάσος Τσια­πλές, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για τον πολυ­χώ­ρο επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας στη Λάρι­σα σημειώνει:…