Περιήγηση: Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση: Ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Σάμο οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους.

Δελ­τίο Τύπου ΛαΣυ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ένα χρό­νο μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό στη Σάμο άνθρω­ποι μετρούν ακό­μη τις πλη­γές τους. Ένα…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου … «τα λουριά σφίγγουν»

Προς: Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Δημ.Υγείας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας Κοιν: Περι­φε­ρειάρ­χη Β. Αιγαί­ου Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Β.Αιγαίου Θέμα:   « Ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις για την αντιμετώπιση…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών της Περιφέρειας

Οι περι­φε­ρε­α­κοί Σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης θυμί­ζο­ντας όσα είχε επι­ση­μά­νει από τις 25/04/2020, δηλα­δή σχε­δόν πριν από ένα χρό­νο η…

Επικαιρότητα
Λα.Συ. Βόρειου Αιγαίου: Καμιά νέα δομή στα νησιά! — Απεγκλωβισμός τώρα των προσφύγων-μεταναστών!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟ 26/02/21 Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Βορεί­ου Αιγαί­ου απευ­θύ­νει θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στους νησιώ­τες μας και…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου: Ορκίστηκε η περιφερειακή σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγλαΐα Κυρίτση

Ορκί­στη­κε σήμε­ρα, με πολι­τι­κό όρκο, η περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Βορεί­ου Αιγαί­ου Αγλα­ΐα Κυρί­τση, «δεσμευό­με­νη στην τιμή…