Περιήγηση: Περιφερειακό Συμβούλιο

Επικαιρότητα
Το γνωστό φασιστοειδές Τζήμερος «ξέρασε» πάλι τον άθλιο αντικομμουνιστικό εμετό στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τον συνη­θι­σμέ­νο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό εμε­τό του ξέρα­σε και πάλι πριν από λίγο, κατά τη διάρ­κεια του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου που συνε­δριά­ζει αυτή…