Περιήγηση: Περτούλι

Προτεινόμενο
Εικόνες σπάνιας και παραμυθένιας ομορφιάς με την πανσέληνο στα χιονισμένα λιβάδια Περτουλίου (ΦΩΤΟ)

Εικό­νες σπά­νιας και παρα­μυ­θέ­νιας ομορ­φιάς, με την παν­σέ­λη­νο των Χρι­στου­γέν­νων, στα χιο­νι­σμέ­να λιβά­δια Περ­του­λί­ου, κατέ­γρα­ψε ο φωτο­γρα­φι­κός φακός επαγ­γελ­μα­τία φωτογράφου…