Περιήγηση: ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Επικαιρότητα
«Καταδρομική» κινητοποίηση-διαμαρτυρία μαχόμενων συνταξιούχων

Οι δρά­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις των συντα­ξιού­χων απο­τε­λούν πλέ­ον κεφά­λαιο του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Τα «περή­φα­να γηρα­τειά» (Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ,…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, ενάντια στην εγκατάλειψη τις κομπίνες και την αδιαφορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση στο κτή­μα Αξε­λού ✔️  Δεκά­δες συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί έδω­σαν ακό­μα μια φορά το παρόν στην πρόσκληση…

Επικαιρότητα
Αντιδημοκρατική και παράνομη επέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Παντοει­δείς ‑συντο­νι­σμέ­νες παρεμ­βά­σεις ενά­ντια στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, την ώρα που κλι­μα­κώ­νε­ται η παρέμ­βα­ση για παρα­πέ­ρα περι­στο­λή του δικαιώ­μα­τος της…