Περιήγηση: Πετρά Σητείας

Πολιτισμός
Ευρήματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος έφερε στο φως η ανασκαφή στον Πετρά Σητείας

Ευρή­μα­τα εξαι­ρε­τι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος έφε­ρε στο φως η ανα­σκα­φή του Προ- και Παλαιο- ανα­κτο­ρι­κού νεκρο­τα­φεί­ου στον Πετρά Σητεί­ας (2800–1700 π.Χ.), που…