Περιήγηση: Πετρέλαια Καβάλας

Κοινωνία
Καβάλας Ελεύθεροι δέκα συλληφθέντες Στον εισαγγελέα οι υπόλοιποι εφτά
Featured Video Play Icon
Πετρέλαια Καβάλας: Ελεύθεροι δέκα συλληφθέντες — Στον εισαγγελέα οι υπόλοιποι εφτά

Ελεύ­θε­ροι αφέ­θη­καν οι δέκα συλ­λη­φθέ­ντες εργα­ζό­με­νοι στα «Πετρέ­λαια Καβά­λας», για τους οποί­ους ορί­στη­κε τακτι­κή δικά­σι­μος, ενώ υπό­λοι­ποι 7 συλ­λη­φθέ­ντες, μέλη…

Ανακοινώσεις
Καβάλα: Να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες εργαζόμενοι στα πετρέλαια Καβάλας ζητάει το ΠΑΜΕ

Να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι όλοι οι συλ­λη­φθέ­ντες εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας Energean Kavala και να απο­συρ­θούν οι κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον τους, ζητά­ει με…

Επικαιρότητα
«Πετρέλαια Καβάλας»: Η εργοδοσία εμπόδισε βουλευτή του ΚΚΕ να εισέλθει στις εγκαταστάσεις!

Την έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία του για την παρε­μπό­δι­ση αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ να φτά­σει στον χώρο των εγκα­τα­στά­σε­ων των «Πετρε­λαί­ων Καβά­λας» εξέφρασε…

Επικαιρότητα
«Στο Λονδίνο ENERGEAN, στην Καβάλα… ANERGEAN»: Συνεχίζουν τον αγώνα οι εργαζόμενοι στα «Πετρέλαια Καβάλας»

Τα ΜΑΤ επι­στρά­τευ­σε η εργο­δο­σία της «ENERGEAN» στα «Πετρέ­λαια Καβά­λας», προ­κει­μέ­νου να κάμ­ψει τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων, που βρί­σκο­νται σε…