Περιήγηση: Πευκόμελο

Κοινωνία
Τεράστιες οι συνέπειες για τα μελισσοσμήνη από την καταστροφή του πευκοδάσους στην Εύβοια

Πολ­λά είναι τα προ­βλή­μα­τα που «κλη­ρο­δό­τη­σαν» στον ελλη­νι­κό μελισ­σο­κο­μι­κό κλά­δο οι κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές που έπλη­ξαν τη χώρα τις προη­γού­με­νες εβδομάδες.…