Περιήγηση: Πικάσο

Εικαστικές Τέχνες
Ερευνητές ανακάλυψαν το κρυφό έργο ενός άλλου ζωγράφου κάτω από πίνακα του Πικάσο

Ερευ­νη­τές από τις ΗΠΑ και τον Κανα­δά, μετα­ξύ των οποί­ων κι ένας Έλλη­νας ηλε­κτρο­λό­γος μηχα­νι­κός, αξιο­ποί­η­σαν μια βελ­τιω­μέ­νη μη επεμβατική…

Απόψεις
Ουκ άφες αυτοίς!

Γρά­φει η Λιά­να Κανέλ­λη // Παρα­μο­νές 28ης Οκτω­βρί­ου, 2016. Εθνι­κής εμβέ­λειας είναι μόνον οι τηλε­ο­πτι­κές άδειες! Μες στο κοι­νο­βού­λιο οι…

Πολιτισμός
«Όταν είναι νύχτα να ονειρεύεσαι, αλλά όταν ξημερώνει ν’ ανοίγεις το παράθυρο διάπλατα…» — Όταν ο Ελύτης συνάντησε τον Πικάσο

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ΄50 ο Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της συνα­ντά τον Πάμπλο Πικά­σο στο Vallauris, μια μικρή…

Εικαστικές Τέχνες
Πάμπλο Πικάσο: «Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η λογική συνέπεια όλης μου της ζωής»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Οι πίνα­κες και τα σκί­τσα του ταξι­δεύ­ουν σ’ όλον τον κόσμο. Έγι­ναν γραμ­μα­τό­ση­μα και καρτ-ποστάλ, αφί­σες κρεμασμένες…