Περιήγηση: Πλατεία Βικτωρίας

Κοινωνία
Απαγόρευσαν στους συλληφθέντες στην ΑΣΟΕΕ να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και να πηγαίνουν στα Εξάρχεια!!!

Απί­στευ­τοι περιο­ρι­στι­κοί όροι επι­βλή­θη­καν στους τρεις συλ­λη­φθέ­ντες της Τετάρ­της έξω από την ΑΣΟΕΕ, προ­κει­μέ­νου να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι. Ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας αποφάσισαν…

Πολιτική
Η κυβέρνηση βάφτισε τη φασιστοσύναξη «εκδήλωση διαμαρτυρίας» και κάλυψε και το Μπόγδανο

«Ένας βου­λευ­τής μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει σε μια εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αν το επι­θυ­μεί» απά­ντη­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, κατά τη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση των…

Κοινωνία
Αστυνομική βία στην πλατεία Βικτωρίας σε βάρος μεταναστών και προσφύγων (ΒΙΝΤΕΟ)

Αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στην πλα­τεία Βικτω­ρί­ας, όπου οικο­γέ­νειες προ­σφύ­γων έχουν βρει προ­σω­ρι­νή «στέ­γη», με σκο­πό την…