Περιήγηση: Πλημμύρα Κινέτα

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Ερώτηση για τις καταστροφές από τις πλημμύρες σε περιοχές της χώρας

Ερώ­τη­ση για τις μεγά­λες κατα­στρο­φές που άφη­σαν πρό­σφα­τα πίσω τους οι βρο­χο­πτώ­σεις και η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων στη Ρόδο, στην…

Κοινωνία
Φταίει το κακό το ριζικό μας⁉️ «Ζορμπάς» …«Βικτώρια» ή «Γηρυόνης», με το λαό να πληρώνει με νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους, διαλυμένα σπίτια και υποδομές;

Μπο­ρεί η σημε­ρι­νή και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις να προ­σπα­θούν να κρυ­φτούν πίσω από τα «ακραία φαι­νό­με­να» και την κλι­μα­τι­κή αλλαγή,…

Επικαιρότητα
ΚΙΝΕΤΑ — ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Καταστροφές εγκληματικής πολιτικής που αφήνει στο περιθώριο την προστασία του λαού

✔️  Τραυ­μα­τί­ες, εγκλω­βι­σμέ­νοι και εκτε­τα­μέ­νες ζημιές ✔️  Περιο­δεί­ες κλι­μα­κί­ων του ΚΚΕ Εικό­να ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής στην Κινέ­τα. Απο­τέ­λε­σμα μιας εγκλη­μα­τι­κής διαχρονικής…