Περιήγηση: Πληρωμή επιδομάτων

Κοινωνία
Τι καταβάλλεται από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e‑ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου

 Την πλη­ρω­μή των επι­δο­μά­των του ΟΠΕΚΑ, αύριο, περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των κατα­βο­λών από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοινωνικών…