Περιήγηση: Πλοία

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο που φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ

Σε ισχύ είναι απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από το λιμά­νι του Πει­ραιά για Κρή­τη, Δωδε­κά­νη­σα και Κυκλά­δες, λόγω των θυελ­λω­δών ανέ­μων που…

Κοινωνία
Μέτρα για περιορισμό των μετακινήσεων προς τα νησιά ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας

Τη λήψη μέτρων για την ακτο­πλο­ΐα, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει περιο­ρι­σμός των μετα­κι­νή­σε­ων στο πλαί­σιο των προ­λη­πτι­κών μέτρων που λαμ­βά­νο­νται για…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω θυελλωδών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες σε πολ­λές περιο­χές, λόγω των θυελ­λω­δών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν στα ανα­το­λι­κά και φθάνουν…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών νότιων ανέμων

Προ­βλή­μα­τα έχουν δημη­μιουρ­γη­θεί στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, λόγω ισχυ­ρών νότιων ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές. Στο κεντρι­κό Αιγαίο και…