Περιήγηση: Πλοίο

Επικαιρότητα
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Μεταφέρονται στην Κέρκυρα οι επιβάτες – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Σε παρα­πλέ­ο­ντα πλοία και σκά­φη έχουν μετα­φερ­θεί, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, 278 επι­βαί­νο­ντες του οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου Euroferry Olympia, στο…

Επικαιρότητα
Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 35χρονος εργαζόμενος στο πλοίο «NODUS», στο λιμάνι του Πειραιά

Τρα­γι­κό θάνα­το από ηλε­κτρο­πλη­ξία βρή­κε 35χρονος εργα­ζό­με­νος ιδιω­τι­κού συνερ­γεί­ου κατά την διάρ­κεια εργα­σιών επι­σκευ­ής στο λέβη­τα του φορ­τη­γού πλοί­ου «NODUS»…

Ατέχνως
Βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα το αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο στον κόσμο, ένα αρχαίο ελληνικό πλοίο

Αρχαιο­λό­γοι ανα­κά­λυ­ψαν το αρχαιό­τε­ρο μέχρι σήμε­ρα «άθι­κτο» ναυά­γιο, ένα αρχαίο ελλη­νι­κό πλοίο που κει­τό­ταν εδώ και περισ­σό­τε­ρα από 2.400 χρόνια…