Περιήγηση: Πλούτωνας

Επιστήμη
Ανακαλύφθηκαν εκτεταμένοι αμμόλοφοι από μεθάνιο στον Πλούτωνα

Ευρω­παί­οι και Αμε­ρι­κα­νοί επι­στή­μο­νες ανα­κά­λυ­ψαν στον Πλού­τω­να αμμό­λο­φους, οι οποί­οι πιθα­νό­τα­τα έχουν σχη­μα­τι­σθεί από κόκ­κους παγω­μέ­νου μεθα­νί­ου που έχουν απελευθερωθεί…