Περιήγηση: Πλωτά φράγματα

Απόψεις
Καθηγητής ναυσιπολοΐας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων γράφει για το εγκληματικό πλωτό φράγμα

Του Νίκου Γαρ­δί­κη // πρώ­ην καθη­γη­τή Ιστιο­πλο­ΐ­ας Ανοι­χτής Θαλάσ­σης στη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων, δημο­τι­κού συμ­βού­λου Παλαιού Φαλή­ρου Σενά­ριο από το…

Κοινωνία
Ισραηλινή τεχνογνωσία (από την εξόντωση των Παλαιστινίων) τα πλωτά φράγματα για την αποτροπή ξεκληρισμένων

Σε μέτρα και μεθό­δους κατα­στο­λής «μανού­λες» οι Ισραη­λι­νοί, κατα­φέρ­νουν να εξο­ντώ­νουν δια του απο­κλει­σμού τους παλαι­στί­νιους. Ωμοί και ευφά­ντα­στοι στην…

Επικαιρότητα
Κ. Παπαδάκης: Να παρθούν πίσω τα απάνθρωπα σχέδια για πλωτά φράγματα-παγίδες προσφύγων και μεταναστών

«Τα απα­ρά­δε­κτα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για πλω­τούς φρά­κτες σε βάρος προ­σφύ­γων και μετα­να­στών» κατήγ­γει­λε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ…

Κοινωνία
Φράκτες και στη θάλασσα(!) υψώνει η κυβέρνηση για τους ξεριζωμένους, στη λογική μακριά από εμάς κι ας πνίγονται

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πιστή στην εφαρ­μο­γή της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ, με την οποία είχε συμ­φω­νή­σει και υλο­ποι­ή­σει πριν…