Περιήγηση: Ποίημα

Λογοτεχνία
Αισιόδοξο

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // στη Ν.Κ Κοι­τά­με αρι­στε­ρά στα­θε­ρά κι αμε­τα­κί­νη­τα. Τα γένια ασπρί­ζουν χάνε­ται το κόκ­κι­νο χρώ­μα τους…

Ποίηση
Αναμονή

Ξημε­ρω­μέ­νες μέρες δίχως νύχτες δια­σχί­ζεις ‑σηκω­μέ­να μπα­τζά­κια τον ποτα­μό Αδιά­φο­ρο. Πέλ­μα­τα γυμνά που παγώ­νουν σε σκλη­ρό βυθό. Βήμα που παραμένει…