Περιήγηση: Ποίηση

Πρόσωπα
Μπ. Μπρεχτ: «Κάποτε αλλάζουν οι καιροί και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σήμε­ρα, 10 Φλε­βά­ρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 120 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή δια­νοη­τή, ποι­η­τή και δρα­μα­τουρ­γού Μπέρτολτ…

Ποίηση
Φλεβάρης

Φλε­βά­ρης μήνας φύση­ξε στη μνή­μη να φωλιά­σει με χρώ­μα­τα και μου­σι­κές πολ­λούς να δια­σκε­δά­σει. Κι αν μόνος είσαι ζεύ­γω­σε και…