Περιήγηση: Ποδήλατα

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τους θανάτους ποδηλατιστών σε τροχαία ατυχήματα

Το ζήτη­μα των θανά­των ποδη­λα­τι­στών σε τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα ανα­δει­κνύ­ει, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώτηση…