Περιήγηση: Ποδηλασία

Αθλητικά
Δύο Χανιώτες παγκόσμιοι πρωταθλητές σε κολύμβηση και ποδηλασία

Παγκό­σμιοι πρω­τα­θλη­τές στέ­φθη­καν δύο Χανιώ­τες αθλη­τές στην ποδη­λα­σία και την κολύμ­βη­ση, πετυ­χαί­νο­ντας σπου­δαί­ες εμφα­νί­σεις. Στην κορυ­φή του κόσμου «αναρ­ρι­χή­θη­κε» ο…