Περιήγηση: Ποδηλατοδρομία

Κοινωνία
Ποδηλατοδρομία διαμαρτυρίας με αφορμή το δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα

Ποδη­λα­το­δρο­μία δια­μαρ­τυ­ρί­ας, με αφορ­μή το πρό­σφα­το δυστύ­χη­μα στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν δεκά­δες ποδη­λά­τες σε κεντρι­κούς δρό­μους της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Αίτη­μα της ποδηλατοδρομίας,…