Περιήγηση: ΠΟΕ

Προτεινόμενο
Ογδόντα χώρες και περιοχές έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει τις εξαγωγές μασκών

Ογδό­ντα χώρες και τελω­νεια­κά εδά­φη έχουν απα­γο­ρεύ­σει ή επι­βάλ­λει περιο­ρι­σμούς στις εξα­γω­γές χει­ρουρ­γι­κών μασκών, γαντιών μιας χρή­σης, στο­λών, άλλων μέσων…