Περιήγηση: ΠΟΘΑ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνάντηση Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ με την ΠΟΘΑ: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγμα για τις καλλιτεχνικές σπουδές (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας συνα­ντή­θη­κε, στην έδρα της ΚΕ στον Περισ­σό, με αντι­προ­σω­πεί­ες της Πανελ­λή­νιας Ομοσπονδίας…

Πολιτισμός
Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών: Από τις διαδικαστικές λαθροχειρίες στη νοσηρή ρυπαρότητα

Τη θέση τους να μην εντα­χθεί η Εται­ρεία Ελλή­νων Σκη­νο­θε­τών (ΕΕΣ) στην Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος (ΠΟΘΑ) εκφρά­ζουν σε κείμενό…

Πολιτισμός
Εξώδικο της ΠΟΘΑ στον Χαρδαλιά για τις αντιεπιστημονικές του δηλώσεις περί μουσικής

Εξώ­δι­κο στον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκο Χαρ­δα­λιά για τη στο­χο­ποί­η­ση του χώρου του Πολι­τι­σμού, έστει­λε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος, με…

Πολιτισμός
Δ. Κουτσούμπας: Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα, αφορά όλο το λαό και πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους

«Το πρό­βλη­μα του πολι­τι­σμού δεν αφο­ρά μόνο τους καλ­λι­τέ­χνες. Μάλι­στα στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας η έλλει­ψη δια ζώσης πολι­τι­στι­κής δραστηριότητας…