Περιήγηση: Ποιητικές Συνartήσεις 2018

Εκδηλώσεις
Ποιητικές Συνartήσεις 2018 — Ξελασπώστε το μέλλον

Η εκδο­τι­κή πολι­τι­στι­κή εται­ρεία Άπαρ­σις διορ­γα­νώ­νει σε συνερ­γα­σία με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού και Άθλη­σης δήμου Αθη­ναί­ων), την ΑΣΚΤ (Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών), την ΠΕΛΤ  (Πανελ­λή­νια Εται­ρεία Λόγου και…