Περιήγηση: Ποιτής

Πρόσωπα
Οράτιος

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 65 π.Χ. γεν­νιέ­ται ο Ορά­τιος. Μεγά­λος Λατί­νος ποι­η­τής, ο μεγα­λύ­τε­ρος λυρι­κός της επο­χής του Αυγού­στου, αλλά και εξαίρετος…