Περιήγηση: Πολιτικές Λογοτεχνικές Εκδόσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Σκυλιά που κάνουν συμπόσιο τις θλίψες της ανθρωπότητας» (Διαβάζοντας ένα χρήσιμο βιβλίο)

 Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα κυρί­αρ­χα ΜΜΕ, καθώς και στην πολύ­μορ­φη προ­σπά­θεια τους (συνε­πι­κου­ρού­με­να από…