Περιήγηση: Πολιτική προστασία

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Βαρβάρα: Εκτίμηση αθροιστικού ύψους χιονιού σε Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως το βράδυ της Δευτέρας

Σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr, ο παρα­κά­τω χάρ­της παρου­σιά­ζει το εκτι­μώ­με­νο αθροι­στι­κό ύψος…

Εκδηλώσεις
Δημ. Κουτσούμπας: Και στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας αναδεικνύεται πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό (Video-Φωτο)

https://youtu.be/-Jyip8EY31I Στο φόντο των μεγά­λων κατα­στρο­φών και των σοβα­ρών προ­βλη­μά­των που δημιουρ­γή­θη­καν σε πολ­λές περιο­χές της χώρας, όπως από τις…

Εκδηλώσεις
Σήμερα η παρουσίαση της πρότασης του ΚΚΕ για την Πολιτική Προστασία — Θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης της πρό­τα­σης του Κόμ­μα­τος για την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, σήμε­ρα, Τετάρ­τη 10 Νοέμβρη…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία Ζηνοβία: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς…