Περιήγηση: πολιτικός λόγος

Απόψεις
Προεκλογικά μιλώντας: για τον ευφημισμό στον πολιτικό λόγο

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο συνα­ντά­με στην πιο λαμπρή εκδοχή…

Πολιτική
Ξύλινης γλώσσας, το εγκώμιο

Γρά­φει το Σπα­σμέ­νο Παρά­θυ­ρο // Σε και­ρούς που ευδιά­κρι­τες έννοιες συγ­χέ­ο­νται στο δημό­σιο λόγο, όπως κομ­μου­νι­σμός και νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός, είναι αναμενόμενο…