Περιήγηση: Πολιτιστικά μνημεία

Πολιτισμός
Η κλιματική αλλαγή απειλεί μεσογειακά μνημεία — «Τη Βενετία θα τη χάσουμε» — Οι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Nέα επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να που φέρει και ελλη­νι­κή υπο­γρα­φή δεί­χνει ότι οι πλημ­μύ­ρες και η διά­βρω­ση των ακτών που προ­κα­λεί η…

Απόψεις
Πάρκιν το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη και άλλες «εικόνες» ενός πολιτισμού που καταρρέει…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πάρ­κιν το σπί­τι του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Ηρά­κλειο της Κρή­της. Γκρε­μί­στη­κε το σπί­τι του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη στον…