Περιήγηση: Πολιτιστικά συμβάντα σε δημόσιους χώρους

Εικαστικές Τέχνες
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Εικα­στι­κός, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της σύγ­χρο­νης τέχνης Σε μια εν δυνά­μει συντε­λού­με­νη παγκο­σμί­ω­ση της αισθη­τι­κής κουλτούρας,…